Povinnosti spojené s vyhotovením účtovnej závierky spoločnosti v roku 2020

V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov má účtovná jednotka (podnikateľský subjekt - právnická osoba) nasledujúce povinnosti:


1. Zostavenie účtovnej závierky;

2. Uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok;

3. Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra;

4. Schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom spoločnosti (valným zhromaždením).


Ad. a) Zostavenie účtovnej závierky

Účtovná jednotka má povinnosť zostaviť účtovnú závierku, a to najneskôr do 6 mesiacov od dátumu ku ktorému sa účtovná závierka zotavuje. Pokiaľ sa účtovný rok zhoduje s kalendárnym rokom (platí to pre väčšinu účtovných jednotiek), tak povinnosť zostaviť účtovnú závierku je do 30.06.2020.Ad. b) Uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Uloženie schválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Účtovná jednotka je povinná uložiť schválenú individuálnu účtovnú závierku a schválenú mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Pokiaľ sa účtovný rok zhoduje s kalendárnym rokom (platí to pre väčšinu účtovných jednotiek), tak povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok je do 30.06.2020.


Uloženie neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok

Lehota na uloženie neschválenej individuálnej účtovnej závierky a neschválenej mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do registra účtovných závierok je rovnaká ako vo vyššie uvedenom prípade – t.j. do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Pokiaľ sa účtovný rok zhoduje s kalendárnym rokom (platí to pre väčšinu účtovných jednotiek), tak povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok je do 30.06.2020.


V tomto prípade je však účtovná jednotka povinná najneskôr do 15 pracovných dní od schválenia účtovnej závierky oznámiť schválenie účtovnej závierky registru účtovných závierok (lehota na schválenie účtovnej závierky je bližšie popísaná v bode d).


Sankcie:

V prípade ak účtovná jednotka neuloží oznámenie o schválení účtovnej závierky či samotnú účtovnú závierku do registra účtovných závierok, daňový úrad je oprávnený uložiť pokutu do 2% z celkovej sumy majetku, najviac však do 1 000 000 EUR. Ad c) Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín obchodného registra

Účtovná jednotka je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do 9 mesiacov odo dňa jej zostavenia.


V súlade so zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri platí, že pri predkladaní účtovnej závierky je podnikateľský subjekt povinný zároveň predložiť písomné vyhlásenie, či predkladané listiny príslušný orgán schválil, alebo neschválil. 


Sankcie:

V prípade nesplnenia povinnosti uloženia účtovných závierok do zbierky listín za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, súd aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti. (Od 01.10.2020 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníku, ktorá sprísňuje predmetnú sankciu nasledovne tak, že súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak je účtovná jednotka v omeškaní s povinnosťou uložiť účtovnú závierku do zbierky listín viac ako 6 mesiacov.)Ad. d) Schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom spoločnosti (valným zhromaždením)

Účtovná jednotka je povinná schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Pokiaľ sa účtovný rok zhoduje s kalendárnym rokom (platí to pre väčšinu účtovných jednotiek), tak povinnosť schváliť účtovnú závierku je do 30.12.2020.


Sankcie:

Sankcia platí rovnaká ako v bode b), t.j. daňový úrad je oprávnený uložiť pokutu do 2% z celkovej sumy majetku, najviac však do 1 000 000 EUR. Povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovná jednotka splní elektronickým podaním daňového priznania. 
Vážení klienti, vzhľadom na vyššie uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme informovať, že v prípade záujmu sme na základe Vašej požiadavky bezodkladne pripravení zabezpečiť vykonanie všetkých nevyhnutných úkonov smerujúcich k realizácií valného zhromaždenia a k splneniu uvedených zákonných povinností vo vzťahu k schvaľovaniu účtovných závierok spoločnosti. 


Predmetné úkony budú predstavovať predovšetkým zabezpečenie usporiadania valného zhromaždenia spoločnosti a vypracovanie oznámenia o schválení účtovnej závierky spolu s písomným vyhlásením štatutára spoločnosti.