Poskytovanie právnej pomoci osobám pochádzajúcim z Ukrajiny so zameraním na inštitút dočasného útočiska

Dňa 24.02.2022 došlo k útoku Ruskej federácie na Ukrajinu. Slovenská republika odsúdila tento útok a deklarovala pripravenosť poskytnúť Ukrajine pomoc na ukončenie konfliktu a na ochranu ľudských životov. V súvislosti so vzniknutou situáciou bola od 26. februára 2022 v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, ktorej cieľom bolo utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zmiernenie následkov tejto mimoriadnej udalosti a pomoc cudzincom z Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Od 26. februára nadobudli účinnosť zmeny vo viacerých zákonoch, pričom v tomto článku sa budeme venovať primárne úpravám v zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o azyle“). Novelizácia Zákona o azyle umožňuje vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska cudzincom, a to aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. Uvedené oprávnenie vláda realizovala dňa 28.02.2022, kedy bolo Uznesením vlády č. 144/2022 podľa § 29 ods. 2 Zákona o azyle vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Pri aktuálnej kríze sa pre osoby utekajúce pred vojnou vynára viacero právnych otázok pri rôznych situáciách a fázach, v ktorých sa utečenci nachádzajú. Od prípustnosti vstupu na územie Slovenskej republiky až po možnosť zotrvať na jej území, nájsť si prácu, ubytovanie alebo možnosť pokračovať v ceste do iných krajín.


Podmienky na vstup a zotrvanie cudzincov na území Slovenskej republiky

Vstup na územie Slovenskej republiky

V prvom rade je potrebné vyriešiť možnosť vstupu na územie Slovenskej republiky. Vstup na územie Slovenska je za súčasných podmienok umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred vojnovým konfliktom v zmysle čl. 6 ods. 5 písm. c) Kódexu Šengenských hraníc, tzv. humanitárna výnimka. Navyše Slovenská republika má s Ukrajinou bezvízový režim, čo znamená, že držitelia ukrajinských biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú. Vstup na územie Slovenskej republiky je navyše po individuálnom posúdení umožnený aj osobám, ktoré nemajú platný cestovný doklad.

Ohlasovacia povinnosť

V súvislosti so vstupom na územie Slovenskej republiky platí ohlasovacia povinnosť pre každého cudzinca, ktorý prichádza na Slovensko. Cudzinci majú povinnosť ohlásiť adresu svojho pobytu na území Slovenskej republiky do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru príslušnej podľa adresy ubytovania osobne alebo poštou. 

Ak majú cudzinci zabezpečené ubytovanie v ubytovacom zariadení (hotel, hostel a pod.), plní za nich ohlasovaciu povinnosť toto ubytovacie zariadenie.

Ohlásenie sa odporúča zaslať poštou, nakoľko Cudzinecká polícia momentálne nevybavuje iné žiadosti ako dočasné útočisko a zároveň sa tým vyhne dlhému čakaniu.

Pobyt na území Slovenskej republiky

Občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnovým konfliktom, umožňuje Slovenská republika krátkodobý pobyt do 90 dní na základe bezvízového pobytu. Každý je povinný sledovať trvanie tejto doby. Počas pobytu na Slovensku v rámci bezvízového styku však cudzinci nemajú právo pracovať a nemajú nárok na zdravotné poistenie, to znamená, že môžu jedine legálne zotrvať na území Slovenska.

Všetky osoby však majú možnosť pri vstupe na územie Slovenskej republiky alebo aj neskôr požiadať o medzinárodnú ochranu alebo v prípade konkrétne určených osôb o dočasné útočisko. Ak bude cudzincovi udelená medzinárodná ochrana (azyl alebo doplnková ochrana), prípadne dočasné útočisko, jeho status sa zmení a obmedzenie 90 dní a zotrvanie preňho nebude platiť. Navyše sa zlepší postavenie takejto osoby a je jej umožnené uchádzať sa o prácu, mať nárok na zdravotnú starostlivosť a iné výhody.


DOČASNÉ ÚTOČISKO

V súvislosti s vojnovým konfliktom Slovensko ponúka ľuďom utekajúcim z Ukrajiny možnosť požiadať o dočasné útočisko v zmysle novelizovanej úpravy Zákona o azyle. Dočasné útočisko tak momentálne predstavuje najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou. Udelením dočasného útočiska získava osoba tolerovaný pobyt na Slovensku, možnosť pracovať, študovať a prístup k zdravotnej starostlivosti. 


O dočasné útočisko môžu v zmysle Uznesenia vlády SR č. 144/2022 zo dňa 28.02.2022 požiadať: 

Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022:

 • manželka/manžel štátneho občana Ukrajiny,
 • maloleté deti štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté deti jeho manžela,
 • rodičia maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny,
 • ďalší blízky príbuzný štátneho občana Ukrajiny, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti v čase okolností súvisiacich s hromadným prílevom vysídlených osôb a bol úplne alebo čiastočne na neho odkázaný.

Od 17.03.2022 môžu na základe Rozhodnutia vlády zo 16.03.2022 o dočasné útočisko požiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, ale vzťahuje sa na nich jedna z nasledovných podmienok:

 • majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt udelený pred 24.02.2022 a nemôžu sa za stabilných a bezpečných podmienok vrátiť do krajiny, alebo regiónu pôvodu, 
 • majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu udelenú pred 24.02.2022. V tom prípade sa možnosť požiadať o dočasné útočisko vzťahuje aj na ich rodinných príslušníkov, pokiaľ bývali na Ukrajine pred 24.02.2022 – manžel/ka, maloleté deti, a závislí členovia domácnosti.

Žiadosť o dočasné útočisko je možné podať:

 • vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Humennom a Michalovciach,
 • osobne na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície,
 • na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom svojich webových stránok taktiež umožňuje elektronickú registráciu dočasného útočiska. Po vyplnení elektronického formulára je však v zmysle pokynov ministerstva stále potrebné ísť na oddelenie cudzineckej polície alebo do veľkokapacitného centra osobne. Žiadosť je nevyhnutné podať osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. Pri podávaní žiadosti musia byť preto osobne prítomné aj maloleté deti.


Lehota na poskytnutie dočasného útočiska

 • V prípade, ak ukrajinský občan má pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad a hodnoverne ním preukáže svoju totožnosť, dočasné útočisko mu bude poskytnuté v zrýchlenom konaní na počkanie.
 • V prípade, ak ukrajinský občan nemá doklady ale má zabezpečené ubytovanie, vyhlásenie môže podať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície a o žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté do 30 dní.
 • V prípade, ak ukrajinský občan nemá žiadne doklady, a nemá zabezpečené ubytovanie, je potrebné o dočasné útočisko požiadať na oddelení azylu v Humennom. O žiadosti bude rozhodnuté do 30 dní. Počas tohto obdobia môže byť osoba ubytovaná v zariadení Migračného úradu v Humennom.

V zmysle § 31 Zákona o azyle, ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva a cudzincovi sa vydá len doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO". Doklad si odporúčame uchovať pre potreby ubytovateľa, zamestnávateľa alebo školy. 

Z úpravy dočasného útočiska v Zákone o azyle vyplýva, že poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú na Slovensku trvalý či prechodný pobyt, sú žiadateľom o azyl, či osobám, ktoré azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.


Práva spojené s dočasným útočiskom

 • tolerovaný pobyt,
 • možnosť pracovať bez pracovného povolenia na pracovnú zmluvu alebo aj formou dohody,
 • možnosť sa zapojiť do vzdelávacieho procesu,
 • prístup k zdravotnej starostlivosti,
 • prístup k ubytovaniu,
 • možnosť získať dávku v hmotnej núdzi a súvisiace príspevky.

Dočasné útočisko a cestovanie

Osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko na Slovensku má právo, nie povinnosť sa zdržiavať  na území Slovenskej republiky. Vycestovaním z územia Slovenskej republiky dočasné útočisko nezaniká. Ak však osoba získa dočasné útočisko v jednej členskej krajine EÚ, nemôže žiadať o dočasné útočisko v inej členskej krajine EÚ. Iný členský štát EÚ môže udeliť inú formu ochrany alebo pobyt ako dočasné útočisko, ak sa tak rozhodne.


Dočasné útočisko a zamestnanie

Pre ľudí, ktorí sa ocitli v cudzej krajine útekom pred vojnou a častokrát sa nachádzajú vo finančnej tiesni je obzvlášť dôležitá možnosť zárobku. Na základe statusu odídenca pri poskytnutí dočasného útočiska osoba získa doklad o tolerovanom pobyte. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody.

V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj pri ukončení zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.


Dočasné útočisko a ubytovanie 

Žiadosť o dočasné útočisko nie je podmienená zabezpečením ubytovania. To znamená, že cudzinci môžu o dočasné útočisko požiadať a bude im udelené aj keď zatiaľ nemajú zabezpečenú adresu na Slovensku. Ak však cudzinec už má pri podávaní žiadosti o dočasné útočisko zabezpečené ubytovanie na Slovensku, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť jeden z nasledovných dokladov: 

 • čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo, 
 • zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom nehnuteľnosti. 

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť úradne osvedčené. 


Zánik poskytovania dočasného útočiska 

 • uplynutím času určeného rozhodnutím vlády (skončenie poskytovania dočasného útočiska je Uznesením vlády č. 144/2022 zatiaľ stanovené na 31. decembra 2022, ak vláda nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení),
 • smrťou odídenca,
 • ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo sa mu na území Slovenskej republiky udelil prechodný pobyt alebo trvalý pobyt,
 • písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska,
 • ak odídencovi udelil azyl alebo poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia iný členský štát Európskej únie,
 • ak odídencovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát,
 • ak odídencovi poskytol dočasné útočisko iný štát,
 • zrušením.

 

Príspevok za ubytovanie odídenca 

V zmysle ustanovenia § 36a novelizovaného znenia Zákona o azyle môže vláda rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie.  Podľa nariadenia vlády č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca sa výška poskytnutého príspevku vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb. Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 7 EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
 • 3,50 EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

 

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Hlavnou podmienkou pre získanie príspevku na ubytovanie odídenca je uzavretie zmluvy o poskytovaní ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Prenajímateľ je povinný túto zmluvu predložiť obci. Platí, že predmetný príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok bude možné poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. 

Maximálny mesačný príspevok za ubytovanie sa poskytuje v závislosti od počtu miestností nachádzajúcich sa v prenajímanej nehnuteľnosti. Ak prenajímateľ poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti a táto nehnuteľnosť má:

 • jednu obytnú miestnosť, maximálny príspevok na ubytovanie za kalendárny mesiac je 500 EUR;
 • dve obytné miestnosti, maximálny príspevok na ubytovanie za kalendárny mesiac je 750 EUR;
 • tri obytné miestnosti, maximálny príspevok na ubytovanie za kalendárny mesiac je 1000 EUR;
 • štyri a viac obytných miestností, maximálny príspevok na ubytovanie za kalendárny mesiac je 1250 EUR.

Príspevok môžu získať fyzické i právnické osoby poskytujúce ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti a dokonca aj obce a vyššie územné celky. Ubytovanie však musia poskytovať bezplatne.

Na záver je potrebné skonštatovať, že právna úprava a rovnako aj postupy štátnych orgánov sa v súvislosti s poskytovaním dočasného útočiska a pomoci cudzincom utekajúcim pred vojnou neustále mení a prispôsobuje aktuálnym podmienkam.