Poskytnutie dotácie na náhradu mzdy a straty príjmu

Údaje platné ku dňu:  19. apríl 2021Vážení návštevníci,


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym fondom regionálneho rozvoja pripravilo program „Prvá pomoc“, ktorý obsahuje schému štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou vírusového ochorenia zvaného COVID-19.


Prvá pomoc je štátna pomoc určená pre

 • zamestnávateľov a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
 • SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20  alebo,
 • Zamestnávateľom a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,
 • SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania,
 • občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu, 
 • Zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.


Náhrada mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi

Zamestnávatelia alebo SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou majú po splnení podmienok a úspešnom podaní žiadosti nárok na príspevok vo výške 80 % resp. 100 % nákladov na celkovú cenu práce. Maximálna výška príspevku predstavuje sumu 1.100,- EUR.Pre koho je príspevok určený?


Príspevok je určený zamestnancom s dňom nástupu do práce najneskôr 01.02.2021, ktorým zamestnávateľ alebo SZČO nemôžu prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 142 Zákonníka práce.Kto je oprávnený žiadateľ?


Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy) a ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. To platí aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom a ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.Aké sú podmienky pre podanie úspešnej žiadosti o príspevok a aká je výška príspevku za február 2021 a nasledujúce mesiace?


Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom a ktorý žiada o príspevok nesmie byť podnikom, ktorý bol v ťažkostiach ku dňu 31.12.2019 a neprekročil maximálny strop pomoci pre jednotlivé odvetia. V takomto prípade bude tomuto zamestnávateľovi priznaný príspevok vo výške 100% nákladov na celkovú cenu práce (CCP), najviac vo výške 1.100,- EUR.


V prípade, ak zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom nesplní vyššie uvedené podmienky, môže naďalej požiadať o poskytnutie príspevku vo výške 80% nákladov na celkovú cenu práce (CCP), najviac vo výške 1.100,- EUR.


Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom môže podať žiadosť o priznanie príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa vo výške 80 % zamestnancovej celkovej ceny práce (CCP), najviac vo výške 1.100,- EUR.Obmedzenia zamestnávateľa v súvislosti so žiadaním príspevku


Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom:

 • môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý;
 • nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatni príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Príspevok nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.Predkladanie žiadosti a výkazu


Žiadosti/výkazy za príslušný mesiac zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom, predkladá formou elektronického podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.


Za prvý mesiac žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a výkaz pre priznanie príspevku. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá už len výkaz pre priznanie príspevku.


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac FEBRUÁR 2021 je možné podávať do 31. apríla 2021.

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac MAREC 2021 je možné podávať do 31. mája 2021.


Náhrada straty tržieb pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

SZČO, ktorej poklesli tržby alebo musela svoje prevádzky v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie zatvoriť si v prípade splnenia podmienok môže podať žiadosť o priznanie príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti a ten sa poskytne nadväzne na preukázaný pokles tržieb za žiadané obdobie.Pre koho je príspevok určený?


SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni.


Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.


Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.V prípade ak ste SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť, nemáte nárok na príspevok.Kto je oprávnený žiadateľ?


SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej poklesli tržby o najmenej 20 %.Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 01.02.2021.Predkladanie žiadosti a výkazu a preukazovanie poklesu tržieb


SZČO predkladá žiadosť na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť prostredníctvom.


Každá SZČO, ktorá žiada o príspevok si môže vybrať jednu z piatich alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Výber jednej z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.


V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky.


Za prvý mesiac žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a výkaz pre priznanie príspevku. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá už len výkaz pre priznanie príspevku.Výška príspevku v závislosti od poklesu tržieb


Príspevok nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku.


Pokles tržiebVýška príspevku
od 20 % do 29,99 %
330 EUR
od 30 % do 39,99 %480 EUR
od 40 % do 49,99 %510 EUR
od 50 % do 59,99 %
600 EUR
od 60 % do 69,99 %690 EUR
od 70 % do 79,99 %
780 EUR
od 80 % a viac
870 EUR


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac FEBRUÁR 2021 je možné podávať do 31. apríla 2021.


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac MAREC 2021 je možné podávať do 31. mája 2021.Náhrada mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi zasiahnutých mimoriadnou situáciou

Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti alebo poklesu tržieb.Pre koho je príspevok určený?


Cieľovou skupinou je len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 01.02.2021.


Podmienkou pre poskytnutie príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku.


Príspevok sa neposkytuje na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku.
Kto je oprávnený žiadateľ?


Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorý je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy) a ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. To platí aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.


Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.Predkladanie žiadosti


Žiadosť predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo.
Výška príspevku v závislosti od poklesu tržieb


Pokles tržiebVýška príspevku
od 20 % do 29,99 %
330 EUR
od 30 % do 39,99 %480 EUR
od 40 % do 49,99 %510 EUR
od 50 % do 59,99 %
600 EUR
od 60 % do 69,99 %690 EUR
od 70 % do 79,99 %
780 EUR
od 80 % a viac
870 EUR


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac FEBRUÁR 2021 je možné podávať do 31. apríla 2021.


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac MAREC 2021 je možné podávať do 31. mája 2021.Náhrada straty príjmu pre SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania

SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.01.2021 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z:
 • pracovného pomeru,
 • dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %.Kto je oprávnený žiadateľ?


SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny alebo fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).


Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 01.02.2021.Predkladanie žiadosti a výkazu


Žiadateľ predkladá žiadosť a výkaz na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť


Za prvý mesiac žiadateľ predkladá Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a výkaz pre priznanie príspevku. Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá už len výkaz pre priznanie príspevku.Výška príspevku


Na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa pre SZČO a jednoosobové s.r.o. poskytuje mesačný paušálny príspevok vo výške 360,- EUR.


Príspevok sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky.


V prípade, ak máte príjem z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac 70 %, tak výška príspevku sa odpočíta od uvedeného príjmu za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiadate.

Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac FEBRUÁR 2021 je možné podávať do 31. apríla 2021.


Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia za mesiac MAREC 2021 je možné podávať do 31. mája 2021.Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu SOS dotácia


Kto je oprávnený žiadateľ?


Osoba, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.Výška dotácie


Za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300,- EUR mesačne pre jedného žiadateľa.Predkladanie žiadosti


Žiadosti o SOS dotáciu prijímajú príslušné úrady práce (podľa miesta pobytu žiadateľa).
Základné umelecké školy, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR


Kto je oprávnený žiadateľ?


Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.


Zamestnávateľom je v tomto prípade základná umelecká škola s právnou subjektivitou alebo zriaďovateľ základnej umeleckej školy bez právnej subjektivity.Pre koho je príspevok určený?


Pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov základných umeleckých škôl v pracovnom pomere.


Podmienkou je, aby bola základná umelecká škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.Výška príspevku


Úhrada časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1.100,- EUR na jedného zamestnanca a na jeden mesiac.