Novelizácia LEX Corona v justícii

LEX Corona v justícií


Dňa 23.04.2020 bola schválená novelizácia zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Čo je dočasná ochrana podnikateľa?

Rámec podpory riešenia negatívnych vplyvov na podnikateľov, ktorí prevádzkujú podnik, v dôsledku šírenia COVID-19.


Do kedy je dočasná ochrana podnikateľa účinná?

Dočasná ochrana je účinná do 1.októbra 2020, na základe rozhodnutia vlády najdlhšie do 31.decembra 2020.Kto môže požiadať o dočasnú ochranu?

O dočasnú ochranu môže požiadať iba podnikateľ, t.j. fyzická alebo právnická osoba,

 • ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území SR,
 • ktorej oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020,
 • ktorá ku dňu 12. marcu 2020 nie je v úpadku,
 • u ktorej ku dňu 12. marcu 2020 nie sú dôvody na zrušenie a vo vzťahu ku ktorej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.,
 • ktorá v kalendárnom roku 2020 nerozdelila zisk alebo iné vlastné zdroje,
 • ktorá vedie riadne účtovníctvo a má splnené povinnosti, týkajúce sa uloženia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listínAko podať žiadosť o dočasnú ochranu?

 • zaslaním určeného formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR (k dnešnému dňu nebol formulár zverejnený),
 • právnická osoba podáva žiadosť výlučne elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky a žiadosť musí byť autorizovaná žiadateľom- podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,
 • fyzická osoba – podnikateľ môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou,  povinnú prílohu tvorí kópia občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti,
 • ak podáva žiadosť zástupca žiadateľa, priloží sa k žiadosti aj autorizované splnomocnenie žiadateľa alebo splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • žiadosť sa musí podať na príslušný súd podľa príslušného obvodu, v ktorom má podnikateľ sídlo alebo podnikanie vykonáva.


 

Príslušný súd

Príslušný obvod

Okresný súd Trnava

Krajský súd Trnava

Krajský súd Bratislava

Okresný súd Žilina

Krajský súd v Žiline

Krajský súd v Trenčíne

Okresný súd Banská Bystrica

Krajský súd v Banskej Bystrici

Krajský súd v Nitre

Okresný súd Prešov

Krajský súd v Prešove

Krajský súd v Košiciach

Postup poskytnutie dočasnej ochrany pri splnení predpísaných náležitostí

 • príslušný súd vydá bezodkladne potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany,
 • potvrdenie sa doručuje uložením v spise,
 • súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku údaje žiadateľa a informáciu o poskytnutí dočasnej ochrany,
 • podpora sa považuje za poskytnutú nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku,
 • žiadateľ, ktorému je poskytnutá dočasná ochrana sa po zverejnení v Obchodnom vestníku označuje ako „podnikateľ pod dočasnou ochranou“,
 • žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany nemožno zobrať späť.
Účinky poskytnutia dočasnej ochrany Konkurz 

Konanie o  návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok „podnikateľa pod dočasnou ochranou“ podanom po 12.marci 2020 alebo počas trvania dočasnej ochrany sa prerušuje.

Počas trvania dočasnej ochrany podnikateľa nevzniká podnikateľovi povinnosť podať tzv. dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu (z dôvodu predlženia alebo platobnej neschopnosti); to platí aj pre osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene (štatutárny orgán, likvidátor).

Úvery

Úvery a obdobné plnenia poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ani ustanovenia o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie sa v konkurze neprihliada.

Započítanie pohľadávky

Ak po poskytnutí dočasnej ochrany vznikla podnikateľovi pod dočasnou ochranou pohľadávka, nie je možné oproti takejto pohľadávke započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.

Exekučné konanie 

Konanie voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti začaté po 12.marci 2020 sa po dobu dočasnej ochrany prerušuje. Ak sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie ustanovenia Exekučného poriadku o odklade bez blokovania sa použijú primerane.

Výkon záložného práva

Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúci sa na podnik, vec, alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k majetku podniku. Ak bola dočasná ochrana poskytnutá počas plynutia lehoty, po uplynutí ktorej možno takéto záložné právo vykonať, účinky oznámenia o začatí výkonu záložného práva nastávajú zánikom dočasnej ochrany.

Vypovedanie zmluvy

Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutí dočasnej ochrany.

Lehoty

Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou neplynú. Rovnako neplynú lehoty na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany podnikateľa.

Uspokojenie veriteľov a nakladanie s majetkom 

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, ktorý možno od neho spravodlivo považovať, vynaložiť snahu o uspokojenie veriteľov v najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločné záujmy veriteľov pred vlastnými záujmami. Nesmie rozdeliť zisk, iné vlastné zdroje, zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podnikom a majetkom, ktorý do nej môže patriť pokiaľ by išlo o podstatné zmeny.

Záväzky

Záväzky, ktoré vznikli počas trvania dočasnej ochrany, je oprávnený podnikateľ pod dočasnou ochranou uhrádzať počas trvania dočasnej ochrany prednostne pred skôr splatnými záväzkami.Odmietnutie poskytnutia dočasnej ochrany?

 • ak žiadateľ alebo žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany nespĺňajú zákonné náležitosti,
 • vyšší súdny úradník bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti,
 • potvrdenie sa doručuje do elektronickej schránky, ak nie je aktivovaná potvrdenie sa uloží v spise a potvrdenie sa odošle na emailovú adresu uvedenú v žiadosti,
 • v lehote 15 dní je prípustné podať námietku, o ktorej bezodkladne rozhoduje sudca,
 • námietka musí byť podaná prostredníctvom formulára zverejneného na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenska,
 • lehotu na podanie námietky nemožno predĺžiť, ani odpustiť jej zmeškanie,
 • ak je námietka dôvodná vydá súd potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany,
 • ak nie je námietka dôvodná, alebo ju žiadateľ vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne.


Zánik dočasnej ochrany

 • 01. októbra 2020, ak trvanie vláda SR nepredĺži, najdlhšie do 31. decembra 2020,
 • žiadosťou podnikateľa o jej ukončenie,
 • rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany,
 • dočasná ochrana zaniká nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.Ako podať žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany?

 • zaslaním určeného formulára, ktorý zverejní ministerstvo spravodlivosti,
 • právnická osoba podáva žiadosť výlučne elektronicky a žiadosť musí byť autorizovaná žiadateľom,
 • fyzická osoba môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou,  povinnú prílohu tvorí kópia občianskeho preukazu alebo obdobný doklad,
 • ak podáva žiadosť zástupca žiadateľa, priloží sa k žiadosti aj autorizované splnomocnenie žiadateľa alebo úradne osvedčené podpísané splnomocnenie,
 • žiadosť sa musí podať na príslušný súd podľa príslušného obvodu v ktorom má podnikateľ sídlo alebo podnikanie vykonáva,
 • ak podnikateľ s dočasnou ochranou požiada o jej zrušenie, nie je oprávnený na jej opätovné žiadanie.Ako rozhoduje súd o zrušení dočasnej ochrany?

 • z vlastného podnetu alebo kvalifikovaného podnetu,
 • ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany,
 • kvalifikovaný podnet môže podať každý, okrem všeobecných náležitostí obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o poskytovaní alebo trvaní dočasnej ochrany,
 • uznesenie o začatí konania sa doručuje podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi,
 • súd v uznesení vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby sa v lehote 15 dní vyjadril. Uznesenie musí obsahovať poučenie, že neskôr uvedené skutočnosti a navrhnuté dôkazy nemusí prihliadať,
 • účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou,
 • oznamovateľ má právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú ním tvrdené skutočnosti, navrhovať dôkazy, byť upovedomený o termíne pojednávania,
 • ak je potrebné, súd nariadi pojednávanie.


Dočasná ochrana sa nepoužije na:


 • banku
 • správcovskú spoločnosť
 • prevádzkovateľa platobného systému
 • inštitúciu elektronických peňazí 
 • obchodníka s cennými papiermi
 • dôchodkovú správcovskú spoločnosť
 • poisťovňu
 • burzu cenných papierov
 • doplnkovú dôchodcovskú spoločnosť
 • zaisťovňu
 • centrálneho depozitára cenných papierov
 • platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu
 • zdravotnú poisťovňu
 • subjekt kolektívneho investovania
Na žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti alebo budú podané na nepríslušný súd sa nebude prihliadať.


Váš tím CLC