Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.01.2020 a 01.10.2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z., ktorá prináša množstvo zmien týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku obchodných spoločností.

Za najpodstatnejšiu považujeme zmenu v procese likvidácie spoločnosti, v zmysle ktorej od 01.10.2020 bude spoločnosť vstupovať do likvidácie ku dňu zápisu likvidátora do obchodného registra (a nie ku dňu zrušenia spoločnosti).

Tiež sa zavádza povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu spoločnosti, a to ešte pred zápisom likvidátora do Obchodného registra. Zložením preddavku sa sleduje zabezpečenie úhrady odmeny a výdavkov likvidátora (a to vo výške stanovenej osobitným predpisom).

Povinnosti likvidátora sa rozširujú o povinnosť zverejniť oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku ako aj oznámenia o tom, že účtovná závierka, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku boli schválené.

Novela upravuje tiež postup prihlasovania pohľadávok do likvidácie a povinnosť uložiť zoznam pohľadávok do zbierky listín.

    Novela Obchodného zákonníka zahŕňa nasledovné zmeny:
  • návrhy na Obchodný register bude možné podať výlučne elektronicky
  • z Obchodného registra by sa vymažú neaktívne právnické osoby
  • do obchodného registra sa už nezapíšu fyzické osoby podnikatelia
  • likvidácia spoločnosti je podmienená zložením preddavku na jej likvidáciu
  • do Obchodného registra sa bude zapisovať viac údajov
  • zrušenie spoločnosti pre omeškanie uloženia účtovnej závierky do zbierky listín Obchodného registra
  • podpis na súhlase s užívaním nehnuteľnosti (na účely zriadenia sídla) bude potrebné notársky overiť
  • spoločnosť s ručením obmedzeným nezaloží človek voči ktorému je vedená exekúcia

Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať na e-mail: office@clc.sk