Elektronická dočasná práceneschopnosť

Dňa 1.6.2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 125/2022 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zavádza do praxe elektronickú dočasnú práceneschopnosť, resp. ePN, čo predstavuje významný krok elektronizácie zdravotného systému v Slovenskej republike. Tento článok sa bude zameriavať na definovanie ePN a na vplyv a zmeny vystavovania práceneschopnosti lekármi na zamestnancov a zamestnávateľov.


Elektronická dočasná PN je definovaná ako dočasná práceneschopnosť uznaná oprávneným lekárom, ktorý ju potvrdí vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v Národnom zdravotníckom informačnom systéme, t.j. v systéme eZdravie.


Nadobudnutím účinnosti novely zákona č, 125/2022 Z.z. od 1.6.2022 nastalo ročné prechodné obdobie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, t.j. lekárov, počas ktorej sú oprávnení pacientom vystavovať ePN. Počas tohto obdobia teda lekári môžu postupne prejsť na systém vystavovania elektronických PN, pričom od 1.6.2023 bude už takýto postup povinnosťou.


Podmienkou vystavovania elektronickej PN zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je napojenie konkrétneho lekára do systému ePN, ktorý mu umožňuje prístup do elektronickej zdravotníckej knižky pacienta. Oprávnenými lekármi na vystavovanie ePN je:

 • všeobecný lekár
 • všeobecný lekár pre deti a dorast (pediater)
 • gynekológ
 • ústavný lekár


V prípade choroby sa teda pacient dostaví k lekárovi, ktorý mu do 31.5.2023 môže vystaviť elektronickú alebo papierovú PN. V prípade, ak lekár vystaví papierovú PN, tak pacientovi ostávajú naďalej doteraz platné pravidlá, t.j. odovzdanie tlačiva o PN zamestnávateľovi, ktorý ju následne zasiela na sociálnu poisťovňu. Ak je ale lekár napojený do elektronického systému eZdravia, tak môže pacientovi vystaviť elektronickú PN. V praxi to znamená, že lekár elektronicky vyplní formulár a odklikne elektronický záznam o PN. Informácie o PN sú následne prostredníctvom systému zasielané do NCZI a na Sociálnu poisťovňu, ktorá ich spracuje a zverejní na elektronickom účte zamestnávateľa a zamestnanca. Celý tento proces prebieha bezodkladne.


V zmysle uvedeného bude PN zamestnanca oznamovať zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa. Zamestnancovi teda odpadne povinnosť dokladovať dočasnú PN, ak bola vystavená elektronicky. Napriek tomu je vhodné, aby zamestnanec o svojej ePN informoval svojho zamestnávateľa.


Stav ePN si môže zamestnanec skontrolovať prostredníctvom svojho elektronického osobného účtu poistenca (e-Služby). Sociálna poisťovňa nezriaďuje tento prístup občanom automaticky, ale iba na žiadosť o zriadenie, resp. zrušenie prístupu pre elektronickú službu v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne. Požiadať o zriadenie môžu občania osobne na pobočke Sociálnej poisťovne vyplnením žiadosti a podpísaním Dohody o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného. Podpísanie žiadosti a dohody je možné aj kvalifikovaným elektronickým občianskym preukazom a následným zaslaním cez portál slovensko.sk.


Po vystavení elektronickej PN v nej lekár vyznačí údaj o predpokladanom dátume ukončenia PN, ktorý je prístupný zamestnancovi, zamestnávateľovi a sociálnej poisťovni. Zamestnanec má tri možnosti ako postupovať ohľadom predpokladaného termínu ukončenia PN, a to:

 • zamestnanec (pacient) príde v predpokladaný deň ukončenia PN na vyšetrenie k lekárovi, ktorý po zhodnotení zdravotného stavu pacienta PN ukončí, o čom vytvorí záznam v systéme eZdravie a zamestnanec nastúpi ďalší deň späť do zamestnania
 • zamestnanec príde v predpokladaný deň ukončenia PN k lekárovi, pričom ten po vyšetrení zhodnotí, že je potrebná ďalšia liečba pacienta a vyznačí v systéme nový predpokladaný dátum ukončenia PN a zamestnanec ostáva naďalej doma a dodržiava liečebný režim
 • zamestnanec sa nedostaví v deň predpokladaného ukončenia PN k lekárovi, ktorý v takomto prípade automaticky v tento deň ukončí PN a vyhotoví o tom záznam v systéme, zamestnanec teda musí ďalší deň nastúpiť späť do zamestnania, keďže jeho PN bola ukončená.


V zmysle vyššie uvedeného teda pacientovi úplne odpadne povinnosť dokladovania dočasnej PN, ak bude vystavená elektronicky. Lekár preto nebude pacientovi vystavovať papierové potvrdenie. Pokiaľ by ale pacient napriek tomu mal záujem o papierové potvrdenie elektronickej PN, môže o to požiadať lekára, ktorý vystaví odpis z ePN. Tento odpis bude lekár vystavovať aj v prípade technickej poruchy systému eZdravie, ktoré by znemožňovalo zamestnávateľovi dozvedieť sa o PN, za predpokladu, že technická porucha bude trvať viac ako tri dni. Rovnako treba podotknúť, že pokiaľ práceneschopnosť zamestnanca bola začatá elektronicky, tak je potrebné ju aj ukončiť elektronicky, t.j. nie je možná kombinácia papierovej a elektronickej PN.


Ako bolo vyššie uvedené, počas prechodného obdobia nie sú lekári povinní vystavovať elektronickú PN, čo znamená, že do 1.6.2023 môže zamestnávateľ dostávať elektronické aj papierové PN, v závislosti od lekára zamestnanca.


V prípade elektronickej PN odpadne aj zamestnávateľovi povinnosť doručovať písomnosti ohľadom PN prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne Sociálnej poisťovni. Všetky potrebné údaje bude môcť zamestnávateľ vyplniť, resp. potvrdiť v elektronickom účte eSlužby Sociálnej poisťovne.


Zamestnávateľ bude mať k dispozícii nasledujúce údaje o PN svojho zamestnanca vo svojom elektronickom účte:

 • vznik PN
 • trvanie PN
 • ukončenie PN
 • dôvod PN (zamestnávateľ nebude vidieť diagnózu zamestnanca)
 • miesto pobytu, kde bude zamestnanec dodržiavať liečebný režim
 • porušenie liečebného režimu zamestnancom


Zamestnávateľ bude vo svojom elektronickom účte potvrdzovať určité údaje pre zamestnanca v jeho ePN. Konkrétne pri vzniku PN potvrdí číslo účtu zamestnanca, na ktorý mu zasiela mesačne mzdu, ak je táto zasielaná na bankový účet alebo adresu pobytu zamestnanca, ak je mzda vyplácaná v hotovosti. Zamestnávateľ zároveň oznamuje prostredníctvom systému údaje potrebné pre posúdenie nároku na nemocenské, údaje pre posúdenie nároku na úrazový príplatok a chorobu z povolania. Zamestnávateľ bude potvrdzovať aj posledný deň výkonu práce zamestnanca pred vznikom PN. Zamestnávateľ zároveň oznamuje sociálnej poisťovni vyplatenie náhrady príjmu a obdobie, za ktoré vyplatil náhradu príjmu zamestnancovi, ak pôjde o pracovný úraz a chorobu z povolania zamestnanca.

 

Zhrnutie:

Účelom elektronickej PN je uľahčenie liečebného režimu pacienta, ktorý sa ihneď po vystavení PN môže ísť domov liečiť a ďalej sa nezaoberať doručením dokladu o PN zamestnancovi. Elektronická PN predstavuje veľkú výhodu aj pre lekárov a zamestnávateľov, ktorí sa taktiež nebudú musieť zaoberať doručovaním PN pacienta a zamestnanca Sociálnej poisťovni, ale všetky potrebné úkony zabezpečia prostredníctvom svojho elektronického účtu.