Ekonomické opatrenia a opatrenia v justícii v súvislosti s ochorením COVID-19

Vážení klienti,


dňa 27.03.2020 sa stali účinnými „Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“ a „Zákon č. 63/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.


Zoznam opatrení:


1. Plynutie lehôt

Lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch, ktorých uplynutím by došlo k zániku práva alebo premlčaniu v dobe odo dňa účinnosti tohto zákona do 30.04.2020 neplynú. Lehoty, ktoré uplynuli po 12.03. 2020 do 27.03.2020, neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona.


2. Realizácia súdnych pojednávaní

Bude prebiehať iba v nevyhnutnom rozsahu. V prípade ak bude vylúčená verejnosť vyhotoví sa zvukový záznam.


3. Predĺženie lehoty na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Ak predĺženie dlžníka nastalo v čase od 12.03.2020 do 30.04.2020, lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu je 60 dní.


4. Hlasovanie per rollam

Kolektívne orgány založené podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo elektronické prostriedky na zúčastnenie sa na zasadnutí takéhoto orgánu, aj keď to nevyplýva z vnútorných predpisov alebo stanov.


5. Zamedzenie výkonu záložného práva

Do 30.04.2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva.


6. Upustenie od výkonu dražby

V čase do 30.04.2020 sa upúšťa od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. V čase do 30.04.2020 je súdny exekútor povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.


7. Ošetrovné pre rodičov pri mimoriadnej situácii

Nárok na ošetrovné bude mať každý rodič dieťaťa do dovŕšenia 11 rokov. Rodičia, ktorých dieťa je ZŤP, majú nárok na ošetrovné do dovŕšenia 18. roku dieťaťa. Nárok na ošetrovné majú po celú dobu zatvorenia škôl.


8. Nemocenské v karanténe

Vyplácanie nemocenskej dávky od 1. dňa práce neschopnosti hradí Sociálna poisťovňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu.


9. Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta

Príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta bude slúžiť na zlepšenie podmienok zamestnávateľa, aby kvôli krízovej situácii nemuselo dôjsť k prepúšťaniu zamestnancov. Požiadať o tento príspevok budú môcť zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť prevádzky na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, alebo ktorí boli nútení zatvoriť svoje prevádzky z dôvodu poklesu odbytu, straty zákaziek, problémom s dodávaním tovaru na strane dodávateľov alebo subdodávateľov. Presné usmernenie ako postupovať pri žiadosti o tento príspevok aj výšku príspevku určí vláda.


10. Pomoc pre SZČO

Podobne ako príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovného miesta bude možné o tento príspevok zažiadať v prípade, ak SZČO musela svoju činnosť ukončiť alebo obmedziť na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Presné usmernenie ako postupovať pri žiadosti o tento príspevok aj výšku príspevku určí vláda.


Informácie budeme priebežne aktualizovať.


V prípade bližších informácií neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Váš tím CLC