Dotácia na úhradu nájomného

Vážení klienti,

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytuje dotáciu na úhradu nájomného, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu.

O dotáciu môže požiadať prenajímateľ, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke. Dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu na vlastný účet (FO-podnikateľ, nepodnikateľ, PO- podnikateľ, nepodnikateľ).


Dotácia na nájomné sa neposkytuje:

 • poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti , ktorému sa poskytuje úhrad za poskytnutú starostlivosť,
 • nájomcovi, ktorí pôsobí vo finančnom sektore (SK NACE Rev. 2 – Skupina 64.1 – 66.3.).


Predmetom nájmu je

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné  účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným     spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,
 • trhové miesto.


Podmienky na získanie dotácie na úhradu nájomného:

 • existencia nájomnej alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, ktorej obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu za odplatu,
 • účinnosť zmluvy najneskôr k 01.02.2020 (neprihliada sa na zmeny v nájomnej zmluve, ktoré boli    vykonané po 12.03.2020),
 • užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené (uzavretie prevádzky, podstatné obmedzenie prevádzky zákazom prítomnosti verejnosti v  prevádzke),
 • ak žiadosť presahu 100 000,-EUR musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.


Maximálna výška pomoci pre žiadateľa (nájomcu) sa určuje podľa sektoru, v ktorom pôsobí a to nasledovne:

 • nájomca pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe → maximálna celková výška pomoci na podnik predstavuje 100 000 EUR, 
 • nájomca pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry → maximálna celková výška pomoci na podnik predstavuje 120 000 EUR, 
 • nájomca pôsobiaci v iných sektoroch → maximálna celková výška pomoci na podnik predstavuje 800 000 EUR. 

Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca vhodnými prostriedkami, ako je napríklad oddelenie účtov, zabezpečí, aby sa pre každú z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 800 000 EUR na podnik. Ak podnik pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 120 000 EUR na podnik.


Obdobie pre účely dotácie:


Obdobie sťaženého užívania sa určuje jednotlivými prijatými opatreniami, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, v dôsledku čoho prišlo k uzatvoreniu prevádzky alebo podstatne obmedzené zákazmi prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.


Dotácia sa teda prepočítava pomerne na dobu, počas ktorej trvali jednotlivé opatrenia.


Dotácia sa poskytuje vo výške v akej bola nájomcovi poskytnutá zľava z nájomného, najviac však 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania, platí aj pre verejnoprávne inštitúcie a iné PO zriadené zákonom. Ak je prenajímateľom štát nájomné sa znižuje na polovicu. Nájomné nie sú prípadné ďalšie záväzky spojené s nájmom ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje podľa obratu, ak nie je možné oddeliť obvyklé plnenia od nájmu, má sa za to, že je to 5% zo sumy nájomného. Platiteľovi DPH sa za oprávnený výdavok nepovažuje DPH, ak si môže uplatniť odpočítanie DPH.


Žiadosť sa poskytuje na základe schválenej schémy a výzvy na predkladanie žiadostí, predkladá sa elektronicky, formulárom zverejneným na stránke ministerstva spravodlivosti alebo www.slovensko.sk, ktorý musia podpísať štatutári, žiadosti je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom.


Pri podaní žiadosti musia byť splnené podmienky:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.


Oznámenie o schválení dotácie sa zasiela nájomcovi aj prenajímateľovi do elektronických schránok.


V prípade, ak by sa  preukázalo, že uvedené údaje nie sú pravdivé, nájomca je povinný dotáciu vrátiť.


Nájomca neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu, môže uhradiť v 48 rovnakých mesačných splátkach, vždy k 15. dňu v mesiaci, počnúc 15. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID 19, nájomca a prenajímateľ sa môžu dohodnúť na inej lehote splatnosti. 


Dovoľujeme si upozorniť, že o dotáciu možno zažiadať aj v prípade, že už prišlo k celkovej úhrade nájomného. Prenajímateľ a nájomca sa dohodnú na zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu sťaženého užívania najviac vo výške 50%. 


V prípade, ak sa nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania uhradiť v najviac 48 rovnakých mesačných splátkach vždy k 15. dňu v mesiaci, počnúc 15. dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID 19, ak sa nedohodnú inak. 


V prípade, že uhradil nájomca za takéto obdobie nájomné môže nájomné za rovnaký čas ako bolo sťažené užívanie uhradiť v najviac 48 rovnakých mesačných splátkach vždy k 15. dňu v mesiaci, počnúc 15. dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti s COVID 19, ak sa nedohodnú inak. Primerane sa použije aj pri podnájomnom vzťahu.V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii.Váš tím CLC