Aktuálne informácie spojené so vstupom na územie Slovenskej republiky

Údaje platné ku dňu:  19. apríla 2021Vážení návštevníci,


v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID – 19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 15.04.2021 uverejnil Vyhlášku č. 176, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhláška“). Kompletné znenie Vyhlášky nájdete na webovej stránke Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.Hlavné zmeny oproti predchádzajúcim opatreniam: 

 • ruší sa možnosť udeľovať pri vstupe na územie Slovenskej republiky individuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády;
 • očkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID 19 nemusia počas domácej karantény čakať na vykonanie RT-PCR testu 8 dní po návrate, ale môžu podstúpiť testovanie kedykoľvek po návrate zo zahraničia.
   

V nadväznosti na vyššie uvedenú Vyhlášku sme si pre Vás nižšie pripravili prehľad vybraných povinností, ktoré sa môžu vzťahovať na Váš vstup na územie Slovenskej republiky.


V prípade, že ste nenašli informácie, ktoré hľadáte alebo potrebujete pomôcť zorientovať sa v jednotlivých výnimkách, neváhajte sa na nás obrátiť.


Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, majú naďalej povinne nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.  Okrem povinne nariadenej izolácie sú tieto osoby povinné splniť aj ďalšie povinnosti.


Povinnosť izolácie sa vzťahuje aj na všetky osoby žijúce so vstupujúcou osobou v spoločnej domácnosti, ktorá sa skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb.


Vstupujúca osoba, vrátane osôb v spoločnej domácnosti, môže požiadať  všeobecného lekára alebo pediatra o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti.


Povinnosti osôb vstupujúcich na územie Slovenskej republiky:

Postup pri vstupe na územie Slovenskej republiky:
 1. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 2. na požiadanie príslušníkov Policajného zboru sa preukázať potvrdením o registrácii podľa predchádzajúceho bodu,
 3. najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky oznámiť svoj vstup telefonicky alebo elektronicky:
  1. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (odbor všeobecné lekárstvo), s ktorým má vstupujúca osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  2. v prípade detí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (odbor pediatria),
  3. v prípade osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja
 4. podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 po uplynutí ôsmeho dňa izolácie,
 5. deti do desiatich rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (odbor pediatria), s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 6. pri vstupe leteckou dopravou povinne vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid.

Podmienky pre skončenie izolácie závisia od toho, ktoré krajiny vstupujúca osoba navštívila počas 14 dní pred vstupom na územie Slovenskej republiky. Podľa toho teda rozlišujeme podmienky skončenia izolácie pre osoby, ktoré navštívili:

krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu a Severné Írsko

Pre osoby, ktoré počas posledných 14 dní pred vstupom do Slovenskej republiky navštívili krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, sa izolácia končí:
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie,
 • pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa,
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Pre osoby žijúce so vstupujúcou osobou v spoločnej domácnosti sa izolácia skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb v izolácii.
krajiny mimo EÚ

Pre osoby, ktoré počas posledných 14 dní pred vstupom do Slovenskej republiky navštívili iné krajiny ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, sa izolácia končí:
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na ôsmy deň izolácie,
 • u detí do desiatich rokov pri bezpríznakovom priebehu izolácie, ukončením povinnosti izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Pre osoby žijúce so vstupujúcou osobou v spoločnej domácnosti sa izolácia skončí dňom ukončenia izolácie všetkých osôb v izolácii.
Niektoré výnimky z povinnej izolácie nariadenej pri vstupe na územie Slovenskej republiky:


Štatutárne orgány (konatelia, členovia predstavenstva, atď.) podnikateľov

Vstup osoby vykonávajúcej pôsobnosť štatutárneho orgánu (konatelia, členovia predstavenstva, atď.) podnikateľov na územie Slovenskej republiky bez povinnosti absolvovania izolácie ak jej Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) vydal výnimku je zrušený.


Vstupujúca osoba môže za istých okolností vstúpiť na územie Slovenskej republiky ako pendler.

Pendleri prichádzajúci zo susedných štátov

Osoba, ktorá pravidelne cestuje (pendler) medzi Slovenskou republikou a jej susedným štátom nemusí absolvovať povinnú izoláciu ak:
 • má trvalý a prechodný pobyt v Slovenskej republike a zároveň
  • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území susedného štátu, a
  • je držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
 • má trvalý alebo prechodný pobyt v oblasti 30 km susedného štátu od otvoreného hraničného prechodu na vstup do Slovenskej republiky a zároveň:
  • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a
  • je držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
 • je občanom Slovenskej republiky a má trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu vo vzdialenosti do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky.
Uvedené výnimky sa vzťahujú aj pre osoby žijúce s pendlerom v jednej domácnosti.

Osoba, ktorá pravidelne cestuje (pendler) medzi Slovenskou republikou a jej susedným štátom musí byť schopná sa preukázať pri vstupe do Slovenskej republiky:

 • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu, nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu vydaného mobilným odberovým miestom alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb, na území Slovenskej republiky nie starším ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Pendleri prichádzajúci zo vzdialenejších štátov

Osoba, ktorá pravidelne cestuje (pendler) medzi Slovenskou republikou a krajinami EÚ (okrem krajín susediacich so Slovenskou republikou), Nórskym kráľovstvom, Lichtenštajnským kniežatstvom, Švajčiarskou konfederáciou alebo Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Vzdialenejšie krajiny“) nemusí absolvovať povinnú izoláciu ak:
 • má trvalý a prechodný pobyt v Slovenskej republike a zároveň
  • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Vzdialenejšej krajiny, a
  • je držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
  • vstupujú na a opúšťajú územie Vzdialenejšej krajiny výhradne za účelom potreby výkonu práce
 • má trvalý alebo prechodný pobyt v vo niektorej zo Vzdialenejších krajín a zároveň
  • má uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území Slovenskej republiky, a
  • je držiteľom potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce
  • vstupujú na a opúšťajú územie Vzdialenejšej krajiny výhradne za účelom potreby výkonu práce
 • disponuje dokladom, že
  • bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
  • 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
  • prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom potvrdenie nie staršie ako 180 dní v znení podľa prílohy Vyhlášky.

Osoba, ktorá pravidelne cestuje (pendler) medzi Slovenskou republikou a Vyžialenejšími krajinami je povinná:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • na požiadanie príslušníkov Policajného zboru sa preukázať potvrdením o registrácii podľa predchádzajúceho bodu,
 • byť schopná sa preukázať pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 • podrobiť sa izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa ukončuje pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
 • u detí do desiatich rokov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie, izolácia ukončuje ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.
Ostatné výnimky

Výnimky pre povinné absolvovanie izolácie sa vzťahujú aj pre ďalšie osoby. Zoznam ďalších osôb, na ktoré sa tieto výnimku vzťahujú nájdete priamo vo Vyhláške nachádzajúcej sa na webovej stránke Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.