Aktuálne informácie spojené s poskytnutím dotácie na úhradu nájomného za obdobie 2. vlny pandémie

Údaje platné ku dňu:  19. apríl 2021Vážení návštevníci,


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s vládou Slovenskej republiky pripravilo program „Dotácie na nájomné“, ktorý je reakciou na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID -19.


Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:

 • uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke;
 • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie;Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.Aktuálne podmienky pre podanie elektronickej žiadosti o dotáciu na úradu nájomného za obdobie 2. vlny pandémie::

 • nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020;
 • na zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada;
 • obdobie sťaženého užívania prevádzky počas 2. vlny pandémie.


Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa t. j. prenajímateľa žiada v mene nájomcu o dotáciu na úhradu nájomného a dotácia na úradu nájomného bude vyplatená na účet prenajímateľa.


Žiadosti je možné podávať od 16.12.2020 do 30.06.2021, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Dotácia sa uhrádza vždy len za spätné obdobie sťaženého užívania.


V nadväznosti na vyššie uvedené sme si pre Vás nižšie pripravili prehľad vybraných prevádzok, ktoré umožňujú požiadať a následne aj obdržať dotáciu na úhradu nájomného.


V prípade, že ste nenašli informácie, ktoré hľadáte alebo potrebujete pomôcť zistiť či sa na Vás vzťahuje možnosť podať žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného, neváhajte sa na nás obrátiť.


Obdobie sťaženého užívania

Obdobie sťaženého užívania sa vzťahuje na typ hlavnej činnosť v predmete nájmu, umiestnenia prevádzky, veľkosti prevádzky plochy určenej pre zákazníkov, okresom v ktorom sa prevádzka nájomcu nachádza.

Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:
 • povinným uzavretím prevádzky;
 • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
 • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
 • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.
Oprávnené osoby 

Prevádzky, ktoré mohli byť otvorené od 2.11. - 8.11.2020 a od 2.11 - 14.11.2020, avšak boli obmedzené podmienkou vstupu iba s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu (majú nárok na dotáciu za uvedené obdobie):
 • Predajne novín alebo tlačovín;
 • Servis telekomunikačných zariadení;
 • Prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb;
 • Čistiarne a práčovne;
 • Autoservisy;
 • Stanice technickej kontroly;
 • Kľúčové služby;
 • Očné optiky.

Prenajímateľom môže byť:
 • fyzická osoba - nepodnikateľ;
 • fyzická osoba - podnikateľ;
 • právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenia, obce a mestá);
 • právnická osoba - podnikateľ;
 • Prenajímateľom môže byť aj správca majetku štátu, výška dohodnutej zľavy zo strany prenajímateľa v tomto prípade musí byť automaticky dohodnutá vo výške 50 %.

Nájomca môže byť len:
 • fyzická osoba - podnikateľ;
 • právnická osoba - podnikateľ;
 • Právnická osoba – nepodnikateľ.

Nájomcom môže byť podnik
 • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach;
 • Stredný a veľký podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;
 • Stredný a veľký podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Dotáciu na úhradu nájomného je možné získať, ak je predmetom nájmu:
 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo
 • trhové miesto.


Podmienky na strane nájomcu

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať po splnení nasledujúcich podmienok:
 • nájomné je uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo podobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu;
 • nájomná zmluva musela byť účinná najneskôr k 1. augusta 2020;
 • na účely dotácie sa nebude prihliadať na zmeny nájomnej zmluvy ku ktorým došlo po 31.augusta 2020;
 • užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo znemožnené:
  • povinným uzavretím prevádzky;
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
  • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Oprávnenosť nájomcu (jediný podnik) podľa typu schémy:
 • nájomca, jediný podnik, je mikro alebo malým podnikom, bez ohľadu na skutočnosť, či bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;
 • nájomca, jediný podnik, je stredným alebo veľkým podnikom, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach;
 • nájomca, jediný podnik, je stredným alebo veľkým podnikom, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Osobitné podmienky:
 • ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR, žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod.
 • v prípade žiadateľov, ktorými sú mimovládne neziskové organizácie, zároveň platí, že musia mať v príslušnom registri uvedené údaje v rozsahu vymedzenom v § 6 ods. 1 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2019 Z. z.


Prenajímateľ a nájomca sa nedohodli

Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tieto budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1.apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nájomcovia, ktorí sa s prenajímateľom nedohodnú na zľave, budú môcť nájomné splácať najviac 48 mesiacov. Uvedené môžu využiť nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného.

Ak nájomca nájomné už uhradil, bude môcť prenajímateľovi uhradiť nájomné za rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach. Tie budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Uvedené právo majú nájomcovia, ktorým prenajímateľ poskytol zľavu z nájomného nižšiu ako 50 % a aj nájomcovia, ktorým prenajímateľ neposkytol žiadnu zľavu z nájomného. Počas obdobia platenia splátok prenajímateľ nie je oprávnený nájomcovi jednostranne zvýšiť výšku nájomného, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 01.08.2020. Nájomné sa v takomto prípade bude môcť zvýšiť len vtedy, ak sa na zvýšení nájomného prenajímateľ a nájomca spolu dohodnú.


Informovanie zmluvných strán

Pre účely výpočtu výšky dotácie je dôležité si odovzdať údaje o samotnom predmete nájmu a nájomnej zmluve a výšku dohodnutej zľavy.

Nájomca musí informovať prenajímateľa o splnených podmienkach, ktoré nájomca preukazuje vyhlásením.

Medzi základné informácie, ktoré je dôležité vedieť o nájomcovi patrí:
 • číslo eSchránky všetkých štatutárov, ktorý môžu konať v mene spoločnosti nájomcu;
 • identifikačné údaje nájomcu (IČO, sídlo nájomcu, veľkosť podniku nájomcu a pod.);
 • identifikačné údaje o prevádzke nájomcu (názov, adresa prevádzky a pod.);
 • údaje z nájomnej zmluvy:
  • identifikácia predmetu nájmu (názov a adresa prevádzky, veľkosť predmetu nájmu a pod.);
  • dátum účinnosti zmluvy/dátum ukončenia zmluvy ak k nemu došlo;
  • výška sumy nájomného;
  • dohodnutá zľava z nájomného;
  • ďalšie údaje.
 • údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu;
 • údaje o konečnom užívateľovi výhod v prípade, ak výška dotácie na nájomné presahuje 100 000 EUR;
 • údaje o doteraz prijatej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení.


Výška dotácie na úhradu nájomného

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, výška dotácie je automaticky stanovená na úrovni 50 %.

Obce (mestá) a vyššie územné celky, ako právnické osoby, môžu v súlade s osobitnými zákonmi, ktoré upravujú nakladanie s majetkom obcí alebo majetkom vyššieho územného celku, znížiť dohodnuté nájomné v nájomnej zmluve, a tým poskytnúť zľavu z nájomného nájomcovi.

Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie.

Maximálna výška dotácie na úhradu nájomného sa líši podľa sektoru, v ktorom daný podnik pôsobí. Nižšie uvádzame maximálnu celkovú výšku pomoci pre jednotlivé podniky podľa sektorov, v ktorých pôsobia:
 • Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe – 100 000,- EUR
 • Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry – 120 000,- EUR
 • Podnik pôsobiaci v iných sektoroch – 800 000,- EUR

Dotácia na nájomné sa vzťahuje aj na tých nájomcov, ktorí už nájomné prenajímateľovi uhradili za celé alebo časť obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Medzi prenajímateľom a nájomcom vznikne dohoda o zľave z budúceho nájomného na obdobie zodpovedajúce obdobiu povinného uzatvorenia prevádzky. Nájomca môže získať dotáciu na nájomné vo výške poskytnutej zľavy z budúceho nájomného, najviac však vo výške 50 % z nájomného. Príspevok na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného zodpovedajúce obdobiu, počas ktorého musel mať uzatvorenú prevádzku.


Ak samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO a SZČO ako zamestnávateľ) dostala v rámci „Prvej pomoci“ príspevok na náhradu straty príjmu nadväzne na pokles tržieb a zároveň žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom svojho prenajímateľa, SZČO (nájomca) musí uviesť výšku pomoci, ktorá mu bola poskytnutá v rámci opatrenia „Prvej pomoci“.