Aktuálne informácie spojené s obmedzením prevádzok

Údaje platné ku dňu:  19. apríl 2021Vážení návštevníci,


v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID – 19, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 16.04.2021 vydal Vyhlášku č. 186, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „Vyhláška“). Kompletné znenie Vyhlášky nájdete na webovej stránke Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.Aktuálne na Slovensku platí zákaz otvorenia nasledovných prevádzok:

 •  prírodné a umelé kúpaliská,
 • prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
 • fitness centrá,
 • prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
 • prevádzky verejného stravovania.


Zákaz otvorenia prevádzok sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • prevádzky umelých kúpalísk, ktoré sú prevádzkované pri dodržaní podmienok stanovených právnymi predpismi.

 • Podľa Vyhlášky sú všetci prevádzkovatelia zariadení a ich zákazníci povinný dodržiavať nasledovné opatrenia:

  • vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou; táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
  • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m 2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach prevádzky, či v blízkosti prevádzky.


  Prevádzkovatelia niektorých prevádzok sú povinní v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia COVID – 19 dodržať ešte osobitné opatrenia určené Vyhláškou. Týka sa to najmä nasledovných prevádzok:


  Prevádzkovatelia taxislužieb

  • vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
  • cestujúci môžu sedieť iba na zadných sedadlách, a to maximálne dvaja cestujúci v jednom rade.

  Prevádzkovatelia obchodných domov

  • vybaviť hygienické zariadenia prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • do priestorov obchodného domu umožniť vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C,
  • počet zákazníkov v obchodnom dome v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 predajnej plochy všetkých prevádzok v obchodnom dome určenej pre zákazníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby,
  • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
  • zabezpečiť, aby prevádzky verejného stravovania v obchodnom dome podávali pokrmy a nápoje len v zabalenom stave,
  • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje v priestoroch obchodného domu,
  • zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov.

  Ďalšie osobitné opatrenia

  Zoznam ďalších opatrení vzťahujúcich sa na konkrétne prevádzky nájdete priamo v Uznesení Vlády Slovenskej republiky nachádzajúcej sa na tejto webovej stránke.